Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim.
Data publikacji strony internetowej: 2013-03-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2013-03 26.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim:
Agnieszka Krystek, telefon: 62-7385326, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd na wniosek jest zobowiązany zorganizować pomoc tłumacza języka migowego.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.
Dostępność architektoniczna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim posiada jedno wejście do budynku do którego prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak wind, brak dostosowań typu pochylnie, platformy. W pierwszym pomieszczeniu budynku znajduje się dzwonek do przywołania pracownika Inspektoratu Weterynarii. Przed budynkiem jest dostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W związki z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Informacje o stanie dostępności podmiotu do pobrania znajduje się w sekcji "Załączniki" poniżej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie dostępności pomiotu publicznego pdf 13.82 MB Dawid Pauś
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 luty 2023 21:27 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:28 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:28 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:30 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:34 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:34 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 22:37 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. niedziela, 05 marzec 2023 19:21 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2023 05:21 Dawid Pauś