§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).

§ 2. Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

§ 3. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Ostrów Wielkopolski, natomiast obszarem jego działania jest miasto Ostrów Wielkopolski oraz powiat ostrowski.

§ 4. Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim i zapewnia realizację jego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 5. Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

§ 6. Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.


Zadania Inspektoratu

1. Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

2. Monitorowanie zakażeń zwierząt
3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
4. Przeprowadzanie:

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

5. Sprawowanie nadzoru nad:

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

 • przewozu zwierząt
 • organizowanie targów, wystaw, pokazów
 • obrotu zwierzętami i ich skupu
 • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
 • prowadzenia punktu kopulacyjnego
 • prowadzenia zakładu drobiu
 • prowadzenia chowu i rozrodu ryb
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt
 • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
 • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
 • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

11. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
12. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
13. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
14. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 luty 2023 21:44 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 21:45 Dawid Pauś