Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest ujednoliconym systemem stron internetowych który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Po lewej stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu przedmiotowe.
Po kliknięciu na wybranej pozycji menu, zostanie wyświetlona treść podstrony.
Treść każdej podstrony składa się z:
• nagłówka informującego w skrócie o jej zawartości,
• informacji o autorze, dacie publikacji oraz utworzenia,
• treści zasadniczej
• licznika odwiedzin,
• rejestru zmian,
Istnieje możliwość wydrukowania treści zawartej na każdej podstronie BIP. Aby tego dokonać należy kliknąć ikonę w kształcie drukarki znajdującą się w prawym dolnym rogu każdej postrony.
W lewym górnym rogu BIP znajduje się wyszukiwarka treści. Jest to narzędzie umożliwiające w łatwy i szybki sposób odnalezienie informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).

§ 2. Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

§ 3. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Ostrów Wielkopolski, natomiast obszarem jego działania jest miasto Ostrów Wielkopolski oraz powiat ostrowski.

§ 4. Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim i zapewnia realizację jego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 5. Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

§ 6. Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.


Zadania Inspektoratu

1. Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

2. Monitorowanie zakażeń zwierząt
3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
4. Przeprowadzanie:

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

5. Sprawowanie nadzoru nad:

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

 • przewozu zwierząt
 • organizowanie targów, wystaw, pokazów
 • obrotu zwierzętami i ich skupu
 • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
 • prowadzenia punktu kopulacyjnego
 • prowadzenia zakładu drobiu
 • prowadzenia chowu i rozrodu ryb
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt
 • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
 • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
 • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

11. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
12. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
13. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
14. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREDane teleadresowe

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest ujednoliconym systemem stron internetowych który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Po lewej stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu przedmiotowe.
Po kliknięciu na wybranej pozycji menu, zostanie wyświetlona treść podstrony.
Treść każdej podstrony składa się z:
• nagłówka informującego w skrócie o jej zawartości,
• informacji o autorze, dacie publikacji oraz utworzenia,
• treści zasadniczej
• licznika odwiedzin,
• rejestru zmian,
Istnieje możliwość wydrukowania treści zawartej na każdej podstronie BIP. Aby tego dokonać należy kliknąć ikonę w kształcie drukarki znajdującą się w prawym dolnym rogu każdej postrony.
W lewym górnym rogu BIP znajduje się wyszukiwarka treści. Jest to narzędzie umożliwiające w łatwy i szybki sposób odnalezienie informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP